top of page

Vacancy PhD Candidate - Ethical challenges in sport

Published:

24 June 2024

Latest update:

24 June 2024

Author:

Thibault Fouquaert

Functieomschrijving

Je voert academisch onderzoek uit in het domein van Sportbeleid en Sportmanagement en in het bijzonder naar ethische uitdagingen in de sport, zoals fraude in de sport, goed bestuur, diversiteit en integriteitsmanagement. In het onderzoek kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzamelings- en analysetechnieken worden toegepast. Je neemt deel aan internationale academische conferenties en publiceert wetenschappelijke artikels in hoogstaande academische tijdschriften.

Je werkt samen met de andere onderzoekers in het Sportmanagement team en onderzoekers buiten het team waarmee wordt samengewerkt. Je komt dus terecht in de onderzoeksgroep Sportmanagement aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. Deze onderzoeksgroep heeft als missie uitblinken in onderzoek, onderwijs en dienstverlening die de professionaliteit en integriteit van sportorganisaties versterken.  


Functieprofiel

Je bent houder van een masterdiploma in één van de volgende domeinen: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master in de psychologische wetenschappen, Master in de Bedrijfseconomie, Handelswetenschappen of Handelsingenieur, diploma in een richting binnen de sociale en gedragswetenschappen, of in een andere discipline die relevant is voor het onderwerp van het onderzoek. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.

 

Bijkomende voorwaarden:

·         Je kan zelfstandig en in teamverband werken.

·         Je hebt interesse in het domein van (nonprofit) management.

·         Je behaalde goede studieresultaten.

·         Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek.

·         Je hebt voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methodologieën.

·         Wetenschappelijke schrijfvaardigheden in het Engels zijn essentieel.

·         Specifieke kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden strekt tot de aanbeveling.

         

Solliciteren

Meer informatie over de vacature en de applicatieprocedure vind je op: https://www.ugent.be/nl/jobs/oap/doctoraatsbursaal-32

Je kan ook steeds uw CV en motivatiebrief sturen naar Annick.Willem@ugent.be en/of contacteer haar voor bijkomende vragen.


Informatie over de vacature en aanstelling

Uiterste inschrijvingsdatum: 29 juli, 2024 24:00

Vakgroep: Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Aanstelling: 100%

Statuut: bursaal

Datum indiensttreding: ten vroegste op 1 september 2024

Description of the function

You will conduct academic research in the field of Sport Policy and Sport Management and in particular on ethical challenges in sport, such as fraud in sport, good governance, diversity and integrity management. Research may involve both qualitative and quantitative data collection and analysis techniques. You will participate in international academic conferences and publish scientific articles in high-quality academic journals.

You will collaborate with the other researchers in the Sport Management team and researchers outside the collaborating team. You will therefore join the Sport Management research group at the Department of Movement and Sports Sciences of UGent.

This research group's mission is to excel in research, education and service amplifying professionalism and integrity of sports organizations.      

 

Profile

You hold a master's degree in one of the following fields: Master in Physical Education and Exercise Science, Master in Psychology, Master of Business Economics, Commercial Science or Business Engineering, degree in an area within the social and behavioral sciences, within the field of law (preferably labor law) or in another discipline relevant to the subject of the research. Diploma requirements must be met by date of appointment.

 

Additional requirements:

            - You can work independently and as part of a team.

            - You have an interest in the field of (nonprofit) management.

            - You obtained good study results.

            - You have a keen interest in scientific and project-based research.

            - You have sufficient knowledge of social science methodologies.

            - Scientific writing skills in English are essential.

            - Specific knowledge of qualitative and quantitative research methods is recommended.

 

How to apply

More info (in Dutch) and the application procedure can be found at: https://www.ugent.be/en/work/scientific/doctoral-fellow-31

You can also send your CV and motivation letter to Annick.Willem@ugent.be and/or contact her for additional questions.


Information about application process and vacancy

Deadline for registration: 29 July, 2024 24:00

Departement: Department of Movement and Sports Sciences

Appointment: 100%

Starting date: 1 September 2024 at the earliest

bottom of page